Algemene Ledenvergadering 20 februari 2020

Op 20 februari 2020 vindt de algemene ledenvergadering plaats. Leden zijn van harte welkom deze te bezoeken.

Plaats                         : de Buurthoeve, Wachtelenbergweg 19 te Epe

Inloop vanaf             : 20.00 uur

Aanvang vanaf         : 20.15 uur

De Agenda is als volgt:

1. Opening/ vaststelling agenda.
Mevrouw de Vries-Hekman zal als voorzitter een inleiding geven.

2. Notulen ledenvergadering 21-02-2019.

3. Ingekomen stukken.

4. Verslag Penningmeester.

    • Verslag kascontrole 2018-2019
    • Kascontrole 2019-2020

5. Bestuursverkiezingen.
Er is een vacature voor een bestuursfunctie binnen het bestuur van Hercules, o.a. voor penningmeester. Degene die zich aanmelden om beschikbaar te willen stellen voor een bestuursfunctie worden geacht dit tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de vergadering te doen bij de voorzitter, Mevr. A de Vries-Hekman, Dellenweg 73, 8161 AJ te Epe of per mail: astridhekman@gmail.com. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie en een verklaring van acceptatie bij verkiezing tot bestuurslid. Dit alles conform de statuten en reglementen van de vereniging.

6. Pauze

7. Lopend seizoen

8. Seizoen 2020/2021

9. Rondvraag

10. Sluiting

Hopend u te ontmoeten op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Vries-Hekman (Voorzitter)
Laura Poulissen (Secretariaat)
Cees Beekhuis (Penningmeester)