Algemene Ledenvergadering 21 februari 2018

Op 21 februari vindt de algemene ledenvergadering plaats. Leden zijn van harte welkom deze te bezoeken.

Plaats                         : de Buurthoeve, Wachtelenbergweg 19 te Epe

Inloop vanaf              : 20.00 uur

Aanvang vanaf:         : 20.15 uur

De Agenda is als volgt:

  1. Opening/ vaststelling agenda.
  2. Notulen ledenvergadering 15-06-2017
  3. Ingekomen stukken
  4. Financiën.
  • Verslag tussentijdse kascontrole
  • Vragen naar aanleiding van kascontrole
  1. Bestuursverkiezingen

Er is een vacature voor een bestuursfunctie binnen het bestuur van Hercules. Degene die zich aanmelden om beschikbaar te willen stellen voor een bestuursfunctie worden geacht dit tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de vergadering te doen bij de voorzitter, Mevr. A de Vries, Hoofdstraat 172, 8162 AS te Epe of per mail: astridhekman@gmail.com. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een motivatie en een verklaring van acceptatie bij verkiezing tot bestuurslid. Dit alles conform de statuten en reglementen van de vereniging.

6. Pauze

7. Lopend seizoen

8. Seizoen 2018/2019

9. Rondvraag

10. Sluiting

Hopend u te ontmoeten op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Astrid de Vries-Hekman (Voorzitter)
Laura Poulissen (Secretariaat)
Cees Beekhuis (Penningmeester)